Legal warning

OBJECTE I ACCEPTACI“

Present av­s legal regulates l' U.S. of lloc Web www.contro-mano.net (in endavant, the WEB), of the qual is titular Marc Enric Payra Roig, (in endavant, the PROPIETARI OF the WEB).

Navegaci³ pel lloc Web of the PROPIETARI OF the WEB atribueix condici³ d'usuari of mateix i implies l'acceptaci³ total i sense you reserve of totes i cadascuna of them disposicions incloses in aquest Av­s Legal, that they prune to patir modificacions.

L'usuari s'obliga to fer a U.S. correcte of lloc Web of conformitat amb them lleis, Bonn faith, l'ordre pºblic, els uses of tr fic i present Av­s Legal. Usuari respondr  davant the PROPIETARI OF the WEB or davant of tercers, qualssevol danys i perjudicis that poguessin to cause com to conseq¼¨ncia of incompliment d'aquesta obligaci³.

1. IDENTIFICACI“ I COMUNICACIONS

The PROPIETARI OF the WEB, in compliment of Llei 34/2002, of 11 of juliol, serveis of societat of informaci³ i of comer§ electr²nic, l'informa of which:

Seva denominaci³ social is: Contro Mano Comunicaci³ Grup

Seu nom commercial is: Contro Mano

Seu CIF is: B17755059

Seu domicili social est  a: Crta. Santa Coloma, 115, Ent B, 17005 (Girona)

Rep communicate-self amb nosaltres, posem to seva disposici³ diferents mitjans of contacts that detallem to continuaci³:

Tel¨fon: 972223619

Email: info@contro-mano.net

Totes them notificacions i comunicacions between els usuaris i the PROPIETARI OF the WEB is would consider efica§os, to tots els efectes, they quan is realitzin through correu postal or qualsevol altre mitj  dels detallats anteriorment.

2 . CONDICIONS D'ACC‰S I UTILITZACI“

Lloc Web i els seus serveis son d'acc©s lliure i gratu¯t, not obstant aix², the PROPIETARI OF the WEB conditions utilitzaci³ d'alguns dels serveis oferts to seva Web to I anticipated emplenament of corresponent formulari.

L'usuari garanteix l'autenticitat i actualitat of totes aquelles dades that comuniqui to the PROPIETARI OF WEB i ser  l'ºnic responsible for them manifestacions falses or inexactes that realitzi.

L'usuari is compromet expressament to fer a U.S. adequat dels continguts i serveis d'EL PROPIETARI OF WEB i to not utilitzar Rep, between d'altres:

a ) Difondre continguts, delictius, violents, pornogr fics, racistes, xen²fob, ofensius, d'apologia of terrorisme or, generally, contraris to llei or l'ordre pºblic.

b ) Introduir in xarxa susceptible virus inform tics or to realitzar actuacions to d'alterar, malmetre, interrompre or to generate errors or danys in els documents electr²nics, dades or to systematise f­sics i l²gics d'EL PROPIETARI OF the WEB or terceres persones, aix­ com to obstaculitzar l'acc©s d'altres usuaris to lloc Web i als seus serveis mitjan§ant the consum massiu dels resources inform tics to traverse dels quals the PROPIETARI OF the quick WEB els seus serveis.

c ) To try to accedir als comptes of correu electr²nic d'altres usuaris or to  rees restringides dels to systematise inform tics of the PROPIETARI OF the WEB or of tercers i, if s'escau, extreure informaci³.

d) To harm els drets of propietat intel·lectual or industrialist, aix­ com to violate confidencialitat of informaci³ d'EL PROPIETARI OF the WEB or tercers.

e) To supplant identitat d'un altre usuari, of them administracions you publish or d'un third.

f ) Reproduir, to copy, to distribute, to put to disposici³ or of qualsevol altra forms to communicate pºblicament, to transform or to modify els continguts, llevat that is compti amb l'autoritzaci³ of the holder dels corresponents drets or aix² resulti legalment perm¨s.

g ) Demanar dades amb finalitat publicit ria i of remetre publicitat of qualsevol classe i comunicacions amb fins of bandage or altres of commercial naturalesa sense that hi hagi pr¨via sun·legality or consentiment.

Tots els continguts of lloc Web, com altar texts, you photograph, gr fics, imatges, icones, technology, programari, aix­ com seu disseny gr fic i codis phon, constitueixen a work propietat pertany to the PROPIETARI OF the WEB, sense that puguin entendre cedits to l' usuari CAP dels drets d'explotaci³ on els mateixos month enll  of l'estrictament necessari Rep to correcte U.S. of the Web.

Really, els usuaris that accedeixin to aquest lloc Web prunes to visualitzar els continguts i to carry out, if escau, c²pies privades autoritzades sempre that els elements reprodu¯ts not siguin cedits posteriorment to tercers, nor s'instal·lin to servidors connectats to xarxes, nor siguin objecte of CAP tipus d'explotaci³.

Aix­ mateix, totes them Marquess, noms comercials or you sign distintius of qualsevol classe that apareixen to lloc Web son propietat of the PROPIETARI OF the WEB, sense that pugui entendre that l'ºs or acc©s to mateix atribueixi to l' usuari dret on els mateixos.
Distribuci³, modificaci³, cessi³ or comunicaci³ public dels continguts i qualsevol altre acte that hagi estat expressament autoritzat pel not to title dels drets d'explotaci³ is prohibits.

L'establiment d'un hiperenlla§ does not imply in CAP cas l'exist¨ncia of relacions between the PROPIETARI OF WEB i propietari of lloc Web to which s'estableixi, nor l'acceptaci³ i aprovaci³ Rep part of the PROPIETARI OF the WEB dels seus continguts or serveis. Aquelles persones that is proposin to establir hiperenlla§ pr¨viament has to demanar autoritzaci³ Rep escrit to the PROPIETARI OF the WEB. In tot cas, l'hiperenlla§ ºnicament permetr  l' acc©s to the homepage or p gina d'inici of nostre lloc Web, aix­ mateix haur  abstenir-self of realitzar manifestacions or indicacions falses, inexactes or incorrectes on the PROPIETARI OF the WEB, or incloure continguts il·l­cits, contraris to them bons costums i l'ordre pºblic

The PROPIETARI OF the WEB is not responsabilitza of l'ºs that each usuari li doni to els materials posats to disposici³ in aquest lloc Web nor of mateixos them actuacions that realitzi in base als

3 . EXCLUSI“ OF GARANTIES I OF RESPONSABILITAT

Contingut of present lloc Web is of car cter general i informative tea one finalitat merament, sense that is garanteixi plenament l'acc©s to tots els continguts, neither seva exhaustivitat, correcci³, vig¨ncia or actualitat, nor seva idone¯tat or utilitat Rep to objectiu espec­fic.

The PROPIETARI OF the WEB exclou, fins on permet l'ordenament jur­dic, qualsevol responsabilitat pels naturalesa danys i perjudicis of tota derivats of:

a ) Impossibilitat d'acc©s to lloc Web or the lack of veracitat, exactitude, exhaustivitat i/or actualitat dels continguts, aix­ com l'exist¨ncia of transmesos, difosos bikes i defectes of tota classe dels continguts, emmagatzemats, posats to disposici³ als quals s'hagi accedit through lloc Web or dels serveis that s'ofereixen.

b ) The pres¨ncia of virus or d' altres elements in els continguts that puguin to produir alteracions in els to systematise inform tics, documents electr²nics or dades dels usuaris.

c) L' incompliment of them lleis, Bonn faith, l'ordre pºblic, els uses of tr fic i present av­s legal com to conseq¼¨ncia of l'ºs incorrecte of lloc Web. In particular, i to tall d'exemple, the PROPIETARI OF the WEB is not fa responsible for them actuacions of tercers that vulnerin drets of propietat intel·lectual i industrialist, secrets empresarials, drets to l'honor, familiar intimitat personal i i to pr²pia imatge, aix­ com the norm in mat¨ria of deslleial compet¨ncia i publicitat il·allowed.

Aix­ mateix, the PROPIETARI OF the WEB declines qualsevol responsabilitat concerns to informaci³ that fora is trobi d'aquesta Web i not sigui managed directament pel nostre to webmaster. Funci³ dels links that apareixen in this Web is exclusivament d'informar l'usuari on l'exist¨ncia d'altres fonts susceptible to d'ampliar els continguts that ofereix aquest lloc Web. The PROPIETARI OF the WEB garanteix neither is responsabilitza of funcionament or accessibilitat els llocs enlla§ats, nor suggereix, invites or recomana the mateixos visit als, so that tampoc ser  responsible for resultat obtingut. The PROPIETARI OF the WEB is not responsabilitza of l'establiment d'hipervincles Rep part of tercers.

4. PRIVACITAT POLICY

Quan precisem to obtenir informaci³ Rep seva band, sempre li demanarem that ens proporcioni volunt riament of form expressa. Them dades demanades to traverse dels formularis of recollida of dades of lloc Web or altres bias binding seran incorporades to fitxer of dades of car cter personal degudament inscrit in General Registre of Protecci³ de Dades of l'Ag¨ncia Espanyola de Protecci³ de Dades, of the qual is responsible the PROPIETARI FOR the WEB. This entitat tractar  them dades of confidential form i exclusivament amb finalitat to d'oferir els serveis sun·licitats, amb totes them garanties legals i of seguretat that imposa the Llei Org nica 15/1999, of 13 of desembre, Protecci³ de Dades de Personal Car cter, the Reial Decret 1720/2007, of 21 of desembre is Llei 34/2002, 11 of juliol, Serveis of the Societat of the Informaci³ i Comer§ Electr²nic.

The PROPIETARI OF the WEB is compromet to not cedir, vendre, nor sharing them dades amb tercers sense seva aprovaci³ expressa.

Aix­ mateix, Marc Enric Payra Roig cancel·lar  or rectificar  them dades quan resultin inexactes, incompletes or hagin deixat of being necess ries or pertinents Rep to seva finalitat, of conformitat amb the one that preveu the Llei Org nica 15/1999, of 13 of desembre, Protecci³ de Dades de Personal Car cter.

L'usuari podr  to revoke consentiment prestat i to exercir els drets d'acc©s, rectificaci³, cancel·straight i oposici³ social dirigint-self al domicili of NOM I COGNOMS, situat to Crta. Santa Coloma, 115, Entl B, 17005 (Girona), identificant degudament i indicant of visible form concret dret that s'exerceix.

The PROPIETARI OF the WEB adopts els nivells of seguretat corresponents requerits Rep the mentioned Llei Org nica 15/1999 applicable is altra normative. Not obstant aix², not assumeix CAP responsabilitat pels danys i perjudicis derivats of alteracions that tercers they prune to cause in els to systematise inform tics, documents electr²nics or fitxers of l'usuari.

The PROPIETARI OF the WEB podr  to utilitzar cookies durant prestaci³ serveis of lloc Web. Them cookies son fitxers f­sics d'informaci³ personal allotjats in propi terminal of l'usuari. L'usuari tea possibilitat to form seu navigating program so that s'impedeixi creaci³ d'arxius cookies or is adverteixi of mateixa.

If lloc chooses to leave nostre d'enlla§os Web to traverse to llocs Web not pertanyents to nostra entitat, the PROPIETARI OF the WEB is not far  responsible for them pol­tiques of privacitat d'aquests llocs Web nor of them cookies that aquests puguin to emmagatzemar in l'ordinador of l' usuari.

Nostra political concerns to correu electr²nic concentrates to remetre ºnicament comunicacions that vost¨ hagi sun·licitat rebre.

If prefereix rebre aquests missatges Rep correu electr²nic li oferirem to traverse els mateixos possibilitat not to d'exercir seu dret of cancel·straight i resigns to recepci³ d'aquests missatges, of conformitat amb the one that disposa t­tol III, article 22 of the Llei 34 /2002 of Serveis Rep to the Societat of Informaci³ i of Comer§ Electr²nic.

5 . PROCEDIMENT IN CAS OF REALITZACI“ D'ACTIVITATS OF CAR€CTER IL·LCIT

In cas that qualsevol usuari or third consideri that existeixen fets or circumst ncies that revelin car cter il·l­cit of utilitzaci³ of qualsevol contingut i/o of realitzaci³ of qualsevol activitat in them p gines Web incloses or accessibles through lloc Web, haur  to d'enviar one notificaci³ to the PROPIETARI OF the WEB identificant-self degudament, especificant them suposades infraccions i declarant expressament i knave seva responsabilitat that informaci³ provided to notificaci³ is exact.

Litigious Rep to tota q¼esti³ that incumbeixi to lloc Web of the PROPIETARI OF the WEB, ser  d'aplicaci³ legislaci³ espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals of GIRONA (Espanya).

6 . PUBLICACIONS

Informaci³ administrative facilitated through lloc Web not substitueix publicitat legal of them lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes that hagin of being publicats formalment als diaris oficials of administracions you publish to them, which they constitueixen l'ºnic instrument that Mrs. faith of seva autenticitat i contingut. Informaci³ available in aquest lloc Web s'ha d'entendre com a guide sense prop²sit of legal validesa.

Scroll Up